[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 สร้างเส้นทางการเป็นโค้ช
ด้วยตัวเอง (หลักสูตร 5 วัน)

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฎิบัติงานและ ทดแทนตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรเป็นปัญหา ใหญ่ เนื่องจากบุคลากรในวัย Gen X และ Gen Y ะมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูงมาก ะการใช้วิธี การสอนแบบเดิมๆ จากผู้จัดการย่อมไม่ทัน ดังนั้นใช้กระบวนการสอนในรูป แบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่า “การโค้ชงาน (Coaching)” จะให้โค้ชชี่ (ทีมงาน) สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้นำออกมา ใช้อย่างเต็มประสิทธิผล ด้วยความเต็มใจ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอนด้วย

 

สาเหตุที่การโค้ชงาน (Coaching) เหมาะกับบุคสมัยนี้เป็นเพราะ...
coaching ความรู้ความสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ บุคลากรชอบให้สอนมากกว่าการสั่งและบังคับ
coaching ความเชื่อว่า “ทุกคนมีศักยภาพเหลืออยู่อีกมาก”
coaching หากพนักงานเลือกวิธีการของตัวเอง จะให้งานออกมาดี
coaching การกระตุ้นให้คิดเอง เกินประสิทธิผลมากกว่าบอกให้ทำ
coaching การปฏิบัติกับกลุ่มดาวเด่น (Talent) ต้องพัฒนาที่จุดเด่น

เส้นทางสู่การเป็นโค้ช

Step 1 : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช (Fundamentals for Coaching)
หลักสูตร: พื้นฐานของการเป็นโค้ช โค้ชคอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ของโค้ชชี่ ด้วยการทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองแล้วเลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ด้วยตัวเอง
     coaching นิยามการเป็นโค้ช
     coaching บทบาทสำคัญของโค้ช
     coaching การพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
     coaching เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์
     coaching การโค้ชงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
     coaching ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงาน

Step 2 : การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
โค้ชมุ่งเน้นการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ให้โค้ชชี่คิด แล้วเปิดใจรับฟังโค้ชชี่เสมือนหนึ่งเป็นกระจกสะท้อนด้านดีที่โค้ชชี่เกิดแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมายของตัวเอง
     coaching กระบวนการการโค้ชงานคุณภาพ
     coachingทักษะดารใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
     coaching ทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listionong)
     coachingทักษะให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
     coaching ทักษะการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจ (Motivation)
     coaching ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ดี (Goad seting)

Step 3 : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี (To Be Good Coach)
โค้ชที่ดีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมรับในศักยภาพของโค้ชชี่ มีทัศนคติที่ดีต่อการโค้ชงาน ต่อโค้ชชี่และต่อโค้ชเอง โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการโค้ชงานที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นความต้องการของโค้ช
    coaching หลักของการโค้ชที่ดี
    coaching หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
    coaching การพัฒนาเทคนิคการเป็นของตัวเอง
    coaching บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช
    coaching คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
    coaching เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

Step 4 : การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานของตัวเอง (Pratition Coaching)
การปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง กระตุ้นให้โค้ชสร้างกระบวนการโค้ชงานที่ดี เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาทักษะการโค้ชงานของตัวเอง ทำให้มองเห็นด้านดีและด้านที่ต้องปรับปรุงของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น
     coaching การปฏิบัติจริง (Role Playing) ของตัวเอง
     coaching การปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study)
     coaching การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     coaching การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการโค้ช
     coaching การสรุปผลลัพธ์ที่จะนำไปฝึกฝน

Step 5 : เทคนิคการสร้างเครื่องมือของโค้ช (Create Coach’s Tools)
โค้ชควรช่วยเหลือโค้ชชี่ผ่านกระบวนการโค้ชงานด้วยเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับโค้ชชี่ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของโค้ชชี่โดยการพัฒนาเทคนิคเครื่องมือของโค้ชด้วยตัวโค้ชเอง
     coaching การสร้างชุดคำถามสำหรับโค้ช
     coaching การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
     coaching การใช้ภาพลักษณ์ (Model) ประกอบการโค้ช
     coaching การใช้เรื่องเล่า (Story Telly) ประกอบการโค้ช
     coaching การใช้หนังสือ (Book) ประกอบการโค้ช
     coaching การใช้หลักการ (Principle) ประกอบการโค้ช

Step 6 : การฝึกปฏิบัติการโค้ชงานขั้นสูงของตัวเอง
การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จริง จะทำให้โค้ชเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชงานของตัวเองเพิ่มขึ้น จนพัฒนาให้กลายเป็นธรรมชาติในการโค้ชงานให้กับทีมงานต่อไป
     coaching การปฏิบัติจริง (Role Playing) ของตัวเอง
     coaching การปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study)
     coaching การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     coaching การปรับเปลี่ยนตำแหน่งการโค้ช
     coaching การสรุปผลลัพธ์ที่จะนำไปฝึกฝน

Step 7 : การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (To Be Ececutive Coach)
ผู้บริหารมีศักยภาพและความสามารถจากประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้ว โค้ชเพียงทำหน้าที่ให้ผู้บริหารพิจารณาตัวเองแล้วกำหนดแนวทางที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องกับเป้าหมายของผู้บริหารเอง
     coaching เทคนิคการสร้างหลักการโค้ชชิ่งของตัวเอง
     coaching เทคนิคการสร้างกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
     coaching การออกแบบโปรแกรมการโค้ชผู้บริการ (EC Program)
     coaching องค์ประกอบสำคัญของหารโค้ชผู้บริหาร
     coaching กำหนดโครงการ “Coach the Coaches”

แนวทางการ ดำเนินการ ฝึกอบรม ตามโปรแกรม

coaching การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติจริงด้วย Style ของตัวเอง
coaching การใช้การฝึกอมรมในรูปแบบ (Training&Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และแนวทางการโค้ช (Coaching) ระหว่างการฝึกอบรมจะเกิดความรู้สึกร่วมในกระบวนการด้วยทันที
coaching กิจกรรมที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจอย่างแท้จรอง เช่น..
          - การสร้างแนวคิดของตัวเอง (Workshop)
           - การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
           - การปฏิบัติการจากกรณีศึกษา (Case Study)
           - การวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ (Show&Share)
           - การฝึกปฏิบัติจริง (Palitiner Coaching)
coaching สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เกิดความสนุกสนาน และมีอิสระในการคิด ผ่านการดำเนินการในรูปแบบ Coach the Coaches ทำให้ผู้เรียน ครุ่นคิดและค้นหาตัวเอง เพื่อการพัฒนาให้ตัวเองเป็นโค้ชที่ดีด้วยวิธีการที่ผู้รับเป็น ผู้เลือกเอง

 
 
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240